ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

  • រោងចក្រ 2-3
  • រោងចក្រ 2-4
  • រោងចក្រ 1-1
  • រោងចក្រ-៣
  • រោងចក្រ 1-2
  • រោងចក្រ 1-4
  • រោងចក្រ 2-2
  • រោងចក្រ 2-1
ទុកសាររបស់អ្នក។