វីឌីអេហ្វ

  • វីឌីអេហ្វ

    វីឌីអេហ្វ

    ហ្វ្លុយអូរី Vinylidene (VDF) ជាធម្មតាគ្មានពណ៌ គ្មានជាតិពុល និងងាយឆេះ និងមានក្លិនតិចតួចនៃអេធើរ។ វាគឺជាសារធាតុ monomers ដ៏សំខាន់មួយនៃវត្ថុធាតុ polymer ខ្ពស់ fluoro ជាមួយនឹងភេទធម្មតានៃ olefin និងមានសមត្ថភាពធ្វើវត្ថុធាតុ polymerizing និង copolymerizing។ វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការរៀបចំ។ នៃ monomer ឬវត្ថុធាតុ polymer និងការសំយោគកម្រិតមធ្យម។
    ស្តង់ដារប្រតិបត្តិ៖ Q/0321DYS 007

ទុកសាររបស់អ្នក។